ประวัติความเป็นมา มมร.มปถ

ประวัติโดยสังเขป                   

ประวัติความเป็นมาโดยสังเขปของมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย  ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   อาจจำแนกตามระยะเวลาที่ได้พัฒนามาจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2549) ได้ 2 ยุค ดังนี้

ยุคที่ 1 : เปิดการเรียนการสอนที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี  กรุงเทพ (พ.ศ. 2542 – 2545)

ในปี  พ.ศ.  2537 มูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย   ในพระบรมราชินูปถัมภ์และสมาคมส่งเสริม

สถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้ดำริร่วมกันในการกำหนดบทบาทและสถานภาพของสตรี ภายใต้โครงสร้าง ความเปลี่ยนแปลงและเงื่อนไขของสังคมที่นับวันจะทวีความซับซ้อนมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ความช่วยเหลือสตรีที่ขาดโอกาสและถูกละเลยเอาเปรียบจากสังคม โดยในระยะเริ่มต้นได้ประสานการดำเนินการเพื่อกำหนดสถานภาพของแม่ชีและแสวงหาความร่วมมือในการจัดตั้งสถานศึกษาสำหรับสตรี ที่จัดการศึกษาบนพื้นฐานเฉพาะทางพระพุทธศาสนา

พ.ศ. 2541 องค์กรสตรีทั้งสององค์กร โดยการนำของแม่ชีคุณหญิงกนิษฐา  วิเชียรเจริญ

ที่ปรึกษามูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได้ประสานงานขอความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อจัดการศึกษาตามความดำริดังกล่าว และสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่  12/2541 เห็นชอบโดยจัดตั้งมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย  เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2541 (20/2551) ได้มีมติสนับสนุนโครงการและให้เป็นวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จึงถือว่าโครงการจัดสร้างสถานศึกษาสำหรับสตรีนี้เป็นส่วนหนึ่งในแผนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยในระยะเริ่มต้นให้เปิดดำเนินการเรียนการสอนในสาขาวิชาพุทธศาสตร์ (Buddhist Studies) ที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ  เลขที่ 501/1 หมู่ 3 ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ภายใต้ชื่อว่า “มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย”

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2543  เจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปรินายก  ได้ทรงเมตตารับมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยไว้ในพระสังฆราชูปถัมภ์

ยุคที่ 2 :  เปิดการเรียนการสอนที่อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2545 – 2549)

  1. สภาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2544 (มติที่ 14/2544) สภาวิทยาลัยได้มีมติดังนี้

              (1) รับทราบการใช้ชื่อสถานที่ศึกษา
(2) เห็นชอบให้ขยายไปตั้งที่อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
(3)เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสร้างมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งที่ 062/2544 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2544 เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการจัดสร้างมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ และคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 85/2545 (เพิ่มเติม) เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2545
(4)ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาวิทยาลัยให้สมบูรณ์ แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาจัดตั้งเป็นหน่วยงานระดับวิทยาลัยตามมาตรา8 (8) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ.2540 และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย ฉบับ 9 ต่อไป และมหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งที่  282/2544 ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2544 เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ตามมติสภามหาวิทยาลัย

               2.สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 10/2544 เมื่อวันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2544 (มติที่ 101/2544)สภามหาวิทยาลัยได้มีมติดังนี้

              (1) อนุมัติให้จัดตั้ง “มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์” และดำเนินการทำเป็นข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 9 วรรค 1 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  พ.ศ.2540
(2)ในระยะเริ่มแรกให้มหาวิทยาลัยใช้เงินนอกงบประมาณบริหารหน่วยงานใหม่นี้ เพื่อจะได้ไม่เป็นภาระผูกพันแก่ทางรัฐบาล ในขณะที่ประเทศอยู่ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและมหาวิทยาลัยได้ออกข้อกำหนดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยว่าด้วยการจัดตั้งส่วนงาน (ฉบับที่2) พ.ศ.2544 ประการ ณ วันที่  29  ธันวาคม  พ.ศ.  2545

  1. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2545ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้ง พระอริยเมธี รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์(รูปที่ 1)

               ในปี   พ.ศ. 2545 นั้น การก่อสร้างอาคารต่างๆ แล้วเสร็จจึงได้ย้ายไปเปิดการเรียนการสอน ณ ที่  95 หมู่ 7  ตำบลภูหลวง  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  บนเนื้อที่จำนวน 76 ไร่ 82  ตารางวา  บริจาคโดยนายเสรี เวชโช   จำนวน  57  ไร่  82   ตารางวา และแม่ชีราตรี ตุรงควัธน์ จำนวน 19 ไร่ 

ปัจจุบัน พระอุดมธีรคุณ(ภาวัต วิสุทฺเธสโก,แสวงดี) ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย (2555-ปัจจุบัน)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
Scroll to Top